Woonservicegebied Vreewijk

In het Woonservicegbied Vreewijk werken we met betrokken partijen aan een wijk waar iedereen, inclusief ouderen en mensen met een beperking, zo zelfstandig mogelijk en met behoud van eigen regie kan wonen.

In 2010 is door diverse partijen een convenant ondertekend om bovenstaand doel te bewerkstelligen. Dit heeft enige tijd stil gelegen, echter afgelopen zomer heeft de deelgemeente Feijenoord besloten om een doorstart te maken met het woonservicegebied en de samenwerking weer nieuw leven in te blazen.
Het netwerk van Samen één in Feijenoord vormt een goede basis voor de verdere ontwikkelingen van het woonservicegebied. Niet alleen omdat de doelstelling van het woonservicegebied in het verlengde ligt van die van Samen één in Feijenoord, ook de partijen waarmee wordt samengewerkt komen grotendeels overeen.

Samen één in Feijenoord gaat in 2014 vorm geven aan de doorstart van het woonservicegebied. Op Donderdag 23 januari j.l. heeft de eerste werkconferentie in het kader van het woonservicegebied Vreewijk in 2014 plaatsgevonden. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

De werkconferentie vond plaats midden in Vreewijk, in de Brink, waar bijna 40 partners uit de wijk, aanwezig waren. Het gezelschap was zeer divers: onder andere de woningcorporatie, zorginstellingen, welzijnswerk en bewonersorganisatie waren vertegenwoordigd.
Het inleidende woord werd gedaan door Remco Oosterhoff, voorzitter van de deelgemeente Feijenoord. Hij benadrukte het belang dat de deelgemeente hecht aan de doelstelling van het woonservicegebied in Vreewijk. Vervolgens inventariseerde hij bij de aanwezigen in de zaal de verwachtingen.

Ontwikkelingen wonen – welzijn - zorg
Om een beter beeld te krijgen van alle ontwikkelingen die op het gebied van wonen, welzijn en zorg, interviewde Remco Oosterhoff Guido de Ruiter. Guido de Ruiter werkt als zelfstandig adviseur en heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring op dit gebied opgebouwd.
Zie hier  de presentatie van Guido de Ruiter, waar de belangrijkste ontwikkelingen en trends op het gebied van wonen, welzijn en zorg worden toegelicht.

Samen één in Feijenoord
Vervolgens gaf Annamarie van der Velden (projectcoördinator van Samen één in Feijenoord), een korte toelichting op de achtergrond van het netwerk Samen één in Feijenoord en legde met het woonservicegebied (zie hier de presentatie).

Werkplan
Naast het geven van een beeld van de ontwikkelingen op wonen, welzijn en zorg op landelijk en lokaal niveau, was het doel van de middag het ophalen van input voor het werkplan. De aanwezigen gingen daarom vervolgens uit elkaar in groepjes. Men ging met elkaar in gesprek over de belangrijke thema’s op korte en lange termijn, de meerwaarde van het woonservicegebied, maar ook over de betrokkenheid van de organisaties. De gesprekken aan de diverse tafels waren constructief. Er was veel betrokkenheid en enthousiasme om gezamenlijk aan de slag te gaan! Zie hier de opgehaalde input.

Vervolgtraject
Na een plenaire terugkoppeling onder leiding van Remco Oosterhoff, gaf Annamarie van der Velden kort het vervolgtraject aan. De opgehaalde input wordt verwerkt in een werkplan. Annamarie wordt hierbij ondersteund door een begeleidingsgroepje bestaande uit Havensteder, Larens en de deelgemeente. Dit plan zal aan de diverse partijen worden voorgelegd en om inzet en commitment te verzekeren zal hierbij een nieuwe convenant worden ondertekend.

Als afsluiting was er ten slotte gelegenheid om te netwerken onder het genot van een drankje en een hapje.